Hur många valenselektroner har krom?

What is the valency of chromium(Cr) Valenselektroner

Krom är 24 element i det periodiska systemet. Elementet i grupp-6, krom, har symbolen ‘ Cr ‘. Krom är ett transitelement. Krom är ett övergångselement. Därför har valenselementen i krom olika bestämningar. Den här artikeln förklarar i detalj valenselektronerna. 

Den franske kemisten Nicolas Vauquelin upptäckte krom 1797. Det isolerades sedan och fick sitt namn efter sin mångfärgade förening. Krom är ansvarig för färgen på smaragd och serpentin samt den röda färgen på rubin.

krom kemiskt element

Använder

Krom kan användas för att härda stål eller för att tillverka rostfritt stål (namngivet för att det inte kan lita på det), och för att skapa flera legeringar. För att ge stålet en spegelliknande glans kan man använda förkromning. Användningen av förkromade delar till bilar och lastbilar, som stötfångare, var en gång vanligt. Du kan även förkroma plast som används i badrumsinredning. Cirka 90 % av lädret är garvat med krom. Avfallet kan vara giftigt, så andra alternativ undersöks.

De industriella katalysatorerna och pigmenten av kromföreningar inkluderar ljusgröna, gula och röda färger, såväl som kromföreningar. Krom är ansvarigt för rubinernas röda färg. Glas behandlat med krom har också en smaragdgrön färg.

Kromreaktioner

Krommetall är stabil vid rumstemperatur och reagerar inte med luft eller vatten. För att bilda levande föreningar kommer den att reagera med halogenerna klor, fluor och brom. Du kan också lösa det med salt- eller svavelsyra för att göra lösningar som innehåller Cr(II)-joner med H2.

atomnummer24
atomvikt51,9961
kokpunkt2.482°C (4.500°F)
smältpunkt1.890°C (3.434°F)
Specifik gravitation7,20 (28°C)
oxidationstillstånd+2, +3, +6
elektronkonfiguration[Ar]3 d 5 4 s 1

 

Biologisk roll

Eftersom det hjälper oss att använda glukos är krom ett viktigt spårämne. kan vara giftigt om det är i mängder. Cirka 1 mg är vad vi konsumerar varje dag. Kromrika livsmedel inkluderar öljäst och vetegroddar.

Naturligt överflöd

Krom finns i kromit, men främst i kromit. Det finns också i Indien, Kazakstan, Turkiet och Sydafrika. Den vanligaste metoden för att framställa krommetall är att reducera kromit med kol med hjälp av en elektrisk ljusbågsugn eller att reducera krom(III), oxid med kisel eller aluminium.

Plats för krom (Cr) i det periodiska systemet

Plats för krom (Cr) i det periodiska systemet

Kroms miljöeffekter

Det finns många typer av krom, var och en med olika effekter på organismer. Genom naturliga processer och mänsklig aktivitet kommer krom (III) och krom (VII) in i luft, vatten och mark.

Stål-, läder- och textiltillverkning är de viktigaste mänskliga aktiviteterna som ökar krom(III)-koncentrationerna. Kemikalie-, läder- och textiltillverkning, såväl som elektromålning och andra krom(VI)-relaterade tillämpningar, är de viktigaste mänskliga aktiviteterna som ökar krom(VII)-koncentrationerna. Dessa aktiviteter kommer att öka kromhalten i vattnet. Kolförbränning kommer att resultera i att krom släpps ut i atmosfären. Avfallshantering leder till att krom kommer in i marken.

Majoriteten av det krom som finns i luften kommer att sedimentera så småningom och hamna i jordar eller vatten. Jordarna innehåller krom som är starkt fäst vid jordpartiklar, så det rör sig inte mot grundvattnet. Krom i vatten kommer att absorbera sediment och bli orörligt. Endast en liten mängd av krom kommer att hamna i vatten.
Krom(III) är ett väsentligt element som organismer behöver. Det kan ge problem i sockeromsättningen och hjärtsjukdomar om det dagliga intaget är för lågt. De flesta organismer är främst giftiga för krom(VI). Det kan orsaka cancer och förändra gener.

Kromföreningar

Kromkemi är extremt rik. Kromblandningar är välkända för att vara livfulla färgade. Det kan också bilda föreningar med halogener, som tidigare nämnts. De föreningar som är grönfärgade inkluderar krom(III)fluorid och krom(III)jodid. Krom(III), klorid bildar å andra sidan en rödviolett färg. Föreningar som innehåller krom(III) eller krom(VII) kan användas för förkromning och pigmenttillverkning, lädergarvning, såväl som andra ändamål. Krom (VI-föreningar är extremt giftiga och starka syresättningsmedel.

Vilka är valenselementen för krom (Cr)?

Det första elementet i grupp-6, krom, är det primära. De element som finns i grupperna 3-12 kan kallas övergångselement.

Vad är valenselektronerna för krom (Cr)

Antalet elektroner som finns kvar i banans sista omloppsbana är valenselektronen. Men i fallet med övergångselement är valenselektronerna fortfarande i det inre skalet (omloppsbana). Eftersom krom(Cr), har en elektronkonfiguration, visar det att den sista av elektronerna går in i d-orbitalen. Elementets egenskaper bestäms och bildas av valenselementen.

Hur många protoner och elektroner har kromatomer?

Kärnan är belägen i centrum av en atom. I kärnan finns protoner och neutroner. 24 är atomnumret för kromium. Antalet protoner är känt som atomnumret. Det betyder att antalet protoner i krom (Cr) är 24. Ett cirkulärt skal är en plats där elektroner lika med protoner kan hittas utanför kärnan. En kromatom innehåller totalt 24 elektroner.

Antalet atomer och atommassa av ett grundämne avgör hur många neutroner det innehåller. Neutrontalet n = atommassanummer (A)-atomnummer (Z).

Vi vet att det 24:e atomnumret för krom och det 52:a atommassanumret är ungefär 52 (51.996u). Neutron (n) = 52 – 24 = 28. Det finns alltså 28 neutroner i krom (Cr).

Valens är förmågan hos en atom i ett kemiskt element att bilda ett visst antal kemiska bindningar med andra atomer. Det tar värden från 1 till 8 och kan inte vara lika med 0. Det bestäms av antalet elektroner i en atom som används för att bilda kemiska bindningar med en annan atom. Valensen är ett verkligt värde. Numeriska valensvärden indikeras med romerska siffror (I,II, III, IV, V, VI, VII, VIII).

Hur räknar man ut hur många valenselektroner som finns i en kromatom?

Efter några steg kan du bestämma elektronernas valens. En av dem är elektronkonfigurationen. Utan elektronkonfigurationen är det omöjligt att bestämma valenselektronen. Det är enkelt att bestämma elektronkonfigurationen för alla element. Bohrs atommodell kan inte användas för att bestämma valensen av övergångselementen. Eftersom övergångselementets valenselektroner finns i det inre skalet, kan Aufbau-principen hjälpa dig att bestämma valenselementet för ett övergångselement. Så här kan vi bestämma valensen av krom (Cr).

Hur många valenselement har krom (Cr 2+ , Cr 3+ )?

Under bindningsbildning donerar de element som har 1 eller 2 elektroner i skalet dessa elektroner. Katjon är element som donerar elektroner för att bilda bindningar. Elektronkonfigurationen för krom visar elektronkonfigurationen att varje skal av krom innehåller en elektron. D-orbitalen har å andra sidan fem elektroner. Det finns två typer av kromjoner. Cr 2+ och Cr 3+ jonerna finns i krom. Elektronerna i kromkärnan doneras i fyra orbitaler och tre orbitaler för att omvandla kromjonen (Cr 2+ ).

1 Hur många valenselektroner har kromjon(Cr2+,Cr3+).

Här är elektronkonfigurationen för kromjon (Cr 2+ ). Det är 1s 2  2s 2  2p 6  3s 2  3p 6  3d 4 .  Denna elektronkonfiguration visar kromjon(Cr 2+ ), som har tre skal och ett skal med tolv elektroner. Således är det totala antalet valensvalenselektroner för kromjon(Cr 2+ ) tolv.

Hur många valenselektroner har krom?

Tvärtom är elektronkonfigurationen för kromjon(Cr 3+ ) emellertid 1s 2  2s 2  2p 6  3s 2  3p 6  3d 3 .  Denna elektronkonfiguration visar att krom 3+ har tre skal medan det sista skalet har 11 elektroner. I detta fall är valenselementen för kromjonen (Cr3 + ) elva.

Termerna ” oxidationsgrad ” och ” valens ” kanske inte är samma, men de är numeriskt nästan identiska. Den villkorliga laddningen av en atoms atom kallas oxidationstillstånd. Det kan vara antingen positivt eller negativt. Valens hänvisar till förmågan hos en atom att bilda bindningar. Det kan inte ha ett negativt värde.

Hur man bestämmer det totala antalet elektroner i krom

Vi behöver först veta hur många elektroner som finns i kromatomen (Cr). Antalet protoner i krom krävs för att hitta antalet elektroner. Du måste veta vad atomnumren för elementen i krom är för att ta reda på antalet elektroner. Det periodiska systemet kan hjälpa oss att bestämma atomnumren. Det periodiska systemet ger information om atomnumret för kromhaltiga grundämnen. Antalet protoner i en atom är känt som atomnumret. Dessutom kan elektroner lika med protoner hittas utanför kärnan.

Vi kan alltså slutligen dra slutsatsen att elektroner är lika med atomnumren i krom och atom. Vi kan se från det periodiska systemet att atommängden krom (Cr) är 24. Krom-kromatomen innehåller totalt 24 elektroner.

Inte tillräckligt med elektronkonfiguration för krom

Steg 2 är kritiskt. Arrangemanget av elektronerna av krom (Cr) krävs i detta steg. Det totala antalet elektroner som finns i krom är tjugofyra. Elektronkonfigurationen för krom visar följande: det första skalet har två elektroner; det andra skalet har 8 elektroner; det tredje skalet har 13 elektroner; det fjärde skalet har en elektron. Elektronkonfigurationen för krom via underbanan var 1s 2  2s 2  2p 6  3s 2  3p 6  3d 5  4s 1 .

  1.  Valensen är ett numeriskt kännetecken för förmågan hos atomer i ett givet element att binda till andra atomer.
  2. Valensen av väte är konstant och lika med ett.
  3. Valensen av syre är också konstant och lika med två.
  4. Valensen för de flesta av de andra elementen är inte konstant. Det kan bestämmas genom formlerna för deras binära föreningar med väte eller syre.

Beräkna det totala antalet elektroner genom att bestämma valensskalet

Det tredje steget innebär att diagnostisera omloppsbanan (valensskal). Valensskalet är skalet som följer elektronkonfigurationen. Det totala antalet valenselektroner är antalet elektroner inom ett valensskal. Valenselementen för övergångselement finns dock i den inre omloppsbanan. För att bestämma valensen av övergångselementet måste du lägga till det totala antalet elektroner av d-orbital till elektroner i den slutliga omloppsbanan av en atom. Elektronkonfigurationen för krom indikerar att det sista skalet innehåller en elektron, medan d-orbitalen innehåller totalt fem elektroner (3d 5 ).

Valensatomerna i krom har alltså 6.

Vad är valensen (Cr) för krom?

Förmågan för ett grundämnes atomer att binda till en annan atom vid bildandet av molekyler kallas valens. Det finns flera regler som hjälper dig att avgöra om din valens är korrekt. Valensen är antalet eller kombinationen av elektroner som finns i ett oparat elektrontillstånd i den slutliga omloppsbanan av en elektronkonfiguration efter att en atoms elektronkonfiguration har bestämts av reglerna. Grundtillståndets elektronkonfiguration i krom(Cr), är 1s 2  2s 2  2p 6  3s 2  3p 6  3d xy 2  3d yz 2  3d zx 1  4s 1

Vad är valensen av krom (Cr)

Detta är det sista skalet av krom med två oparade elektroner. Valensen för krom är alltså lika med 2. Bindningsbildningen är det som bestämmer valensen samt oxidationstillstånden. För det mesta är valenserna för krom 2 eller 3. Oxidationstillståndet för krom är +2, +3, +6.

Fakta

  • Medelmassa för en atom (atomvikt): 51,9961
  • Densitet: 4,13 ounces/kubiktum (7,15g/kubikcm).
  • Fas vid rumstemperatur är fast
  • Smältpunkt: 3 465 grader Fahrenheit (1 907 grader Celsius)
  • Kokpunkt: 4 840 F (2 671 C)
  • Cr-52 är den vanligaste isotopen

Referenser:

Alexander Stephenson

Candidate of Chemical Sciences, chefredaktör för Guide-scientific.com. Föreläsare vid flera internationella nätskolor, medlem i juryn för kemitävlingar och författare till vetenskapliga artiklar.

Rate author

Kommentera