Villkor

SAMTAL TILL VILLKOR

Dessa användarvillkor utgör ett juridiskt bindande avtal som ingåtts mellan dig, antingen personligen eller på uppdrag av en enhet (“du”) och guide-scientific.com, angående din tillgång till och användning av https://guide-scientific.com webbplats samt alla andra medieformer, mediekanaler, mobilwebbplatser eller mobilapplikationer som är relaterade, länkade eller på annat sätt anslutna till dessa (sammantaget “Webbplatsen”). Du samtycker till att genom att gå in på webbplatsen har du läst, förstått och samtyckt till att vara bunden av alla dessa användarvillkor. OM DU INTE ACCEPTERAR ALLA DESSA ANVÄNDARVILLKOR, DÅ ÄR DU UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDAD ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN OCH DU MÅSTE AVSLUTA ANVÄNDNING OMEDELBART.

Kompletterande villkor eller dokument som kan publiceras på webbplatsen från tid till annan införlivas härmed uttryckligen här genom referens. Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, göra ändringar eller modifieringar av dessa användarvillkor när som helst och av vilken anledning som helst. Vi kommer att varna dig om eventuella ändringar genom att uppdatera datumet “Senast uppdaterad” i dessa användarvillkor, och du avsäger dig rätten att få specifik meddelande om varje sådan ändring. Det är ditt ansvar att regelbundet granska dessa användarvillkor för att hålla dig informerad om uppdateringar. Du kommer att vara föremål för, och kommer att anses ha blivit medveten om och att ha accepterat, ändringarna i eventuella reviderade användarvillkor genom din fortsatta användning av webbplatsen efter det datum som sådana reviderade användarvillkor publiceras.

Informationen som tillhandahålls på webbplatsen är inte avsedd för distribution till eller användning av någon person eller enhet i någon jurisdiktion eller ett land där sådan distribution eller användning skulle strida mot lag eller förordning eller som skulle utsätta oss för registreringskrav inom sådan jurisdiktion eller land. . Följaktligen gör de personer som väljer att komma åt webbplatsen från andra platser på eget initiativ och är ensamma ansvariga för efterlevnad av lokala lagar, om och i den mån lokala lagar är tillämpliga.

Webbplatsen är inte skräddarsydd för att följa branschspecifika bestämmelser (HIPAA, Health Insurance Portability and Accountability Act, Federal Information Security Management Act (FISMA), etc.), så om dina interaktioner skulle bli föremål för sådana lagar, får du inte använda denna webbplats. Du får inte använda webbplatsen på ett sätt som skulle bryta mot Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA).

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Om inte annat anges är webbplatsen vår egendom och all källkod, databaser, funktionalitet, programvara, webbdesign, ljud, video, text, fotografier och grafik på webbplatsen (sammantaget “Innehållet”) och varumärken, tjänster märken och logotyper som finns däri (“märkena”) ägs eller kontrolleras av oss eller är licensierade till oss, och är skyddade av upphovsrätts- och varumärkeslagar och olika andra immateriella rättigheter och lagar om illojal konkurrens i USA, internationella upphovsrättslagar, och internationella konventioner. Innehållet och märkena tillhandahålls på webbplatsen “i befintligt skick” endast för din information och personliga bruk. Förutom vad som uttryckligen anges i dessa användarvillkor får ingen del av webbplatsen och inget innehåll eller märken kopieras, reproduceras, samlas, återpubliceras, laddas upp, publiceras, visas offentligt, kodas,

Förutsatt att du är berättigad att använda webbplatsen, beviljas du en begränsad licens att få tillgång till och använda webbplatsen och att ladda ner eller skriva ut en kopia av någon del av innehållet som du har fått korrekt åtkomst till enbart för din personliga, icke-kommersiella använda sig av. Vi förbehåller oss alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats ​​dig i och till webbplatsen, innehållet och märkena.

ANVÄNDARREPRESENTATIONER

Genom att använda webbplatsen intygar och garanterar du att: (1) du har rättskapacitet och du samtycker till att följa dessa användarvillkor; (2) du inte är minderårig i den jurisdiktion där du bor, eller om du är minderårig har du fått föräldrarnas tillstånd att använda webbplatsen; (3) du kommer inte att komma åt webbplatsen på automatiserade eller icke-mänskliga sätt, vare sig genom en bot, ett skript eller på annat sätt; (4) du kommer inte att använda webbplatsen för något olagligt eller obehörigt ändamål; och (5) din användning av webbplatsen kommer inte att bryta mot någon tillämplig lag eller förordning.

Om du tillhandahåller någon information som är osann, felaktig, inte aktuell eller ofullständig, har vi rätt att stänga av eller avsluta ditt konto och vägra all aktuell eller framtida användning av webbplatsen (eller någon del därav).

FÖRBJUDNA AKTIVITETER

Du får inte komma åt eller använda webbplatsen för något annat ändamål än det för vilket vi gör webbplatsen tillgänglig. Webbplatsen får inte användas i samband med några kommersiella ansträngningar förutom de som är specifikt godkända eller godkända av oss.

Som användare av webbplatsen samtycker du till att inte:

 1. Lura, lura eller vilseleda oss och andra användare, särskilt i alla försök att lära sig känslig kontoinformation som användarlösenord.
 2. Omgå, inaktivera eller på annat sätt störa säkerhetsrelaterade funktioner på webbplatsen, inklusive funktioner som förhindrar eller begränsar användningen eller kopieringen av något innehåll eller upprätthåller begränsningar för användningen av webbplatsen och/eller innehållet däri.
 3. Nedvärdera, smutskasta eller på annat sätt skada oss och/eller webbplatsen enligt vår åsikt.
 4. Använd webbplatsen på ett sätt som inte är förenligt med tillämpliga lagar eller förordningar.
 5. Ta bort meddelandet om upphovsrätt eller annan äganderätt från innehållet.
 6. Störa, störa eller skapa en otillbörlig börda på webbplatsen eller nätverken eller tjänsterna som är anslutna till webbplatsen.
 7. Försök att kringgå alla åtgärder på webbplatsen som är utformade för att förhindra eller begränsa åtkomst till webbplatsen, eller någon del av webbplatsen.

ANVÄNDARGENERERADE BIDRAG

Webbplatsen kan bjuda in dig att chatta, bidra till eller delta i bloggar, anslagstavlor, onlineforum och annan funktionalitet, och kan ge dig möjlighet att skapa, skicka, posta, visa, överföra, framföra, publicera, distribuera, eller sända innehåll och material till oss eller på webbplatsen, inklusive men inte begränsat till text, skrifter, video, ljud, fotografier, grafik, kommentarer, förslag eller personlig information eller annat material (sammantaget “Bidrag”). Bidrag kan vara synliga för andra användare av webbplatsen och via tredje parts webbplatser. Som sådan kan alla bidrag du överför behandlas som icke-konfidentiella och icke-proprietära. När du skapar eller gör några bidrag tillgängliga, representerar och garanterar du därmed att:

 1. Skapandet, distributionen, överföringen, offentlig visning eller framförande och åtkomst, nedladdning eller kopiering av dina bidrag gör inte intrång i äganderätten, inklusive men inte begränsat till upphovsrätten, patentet, varumärket, affärshemligheten eller tredje parts moraliska rättigheter.
 2. Du är skaparen och ägaren av eller har de nödvändiga licenserna, rättigheterna, samtyckena, utgåvorna och tillstånden att använda och tillåta oss, webbplatsen och andra användare av webbplatsen att använda dina bidrag på något sätt som webbplatsen och dessa avser. Villkor.
 3. Du har skriftligt samtycke, frigivning och/eller tillåtelse från varje identifierbar individuell person i dina bidrag att använda namnet eller bilden av varje sådan identifierbar individuell person för att möjliggöra inkludering och användning av dina bidrag på något sätt som avses i Webbplatsen och dessa användarvillkor.
 4. Dina bidrag är inte falska, felaktiga eller vilseledande.
 5. Dina bidrag är inte oönskad eller obehörig reklam, reklammaterial, pyramidspel, kedjebrev, spam, massutskick eller andra former av uppmaning.
 6. Dina bidrag är inte obscena, oförskämda, illvilliga, smutsiga, våldsamma, trakasserande, förtalande, förtalande eller på annat sätt stötande (enligt beslut av oss).
 7. Dina bidrag hånar inte, hånar, nedvärderar, skrämmer eller missbrukar någon.
 8. Dina bidrag används inte för att trakassera eller hota (i den juridiska betydelsen av dessa termer) någon annan person och för att främja våld mot en specifik person eller klass av människor.
 9. Dina bidrag bryter inte mot någon tillämplig lag, förordning eller regel.
 10. Dina bidrag bryter inte mot tredje parts integritet eller publicitetsrättigheter.
 11. Dina bidrag innehåller inget material som begär personlig information från någon under 18 år eller utnyttjar personer under 18 år på ett sexuellt eller våldsamt sätt.
 12. Dina bidrag bryter inte mot någon tillämplig lag angående barnpornografi eller på annat sätt avsedda att skydda minderårigas hälsa eller välbefinnande.
 13. Dina bidrag inkluderar inga stötande kommentarer som är kopplade till ras, nationellt ursprung, kön, sexuella preferenser eller fysiska handikapp.
 14. Dina bidrag bryter inte på annat sätt mot, eller länkar till material som bryter mot, någon bestämmelse i dessa användarvillkor eller någon tillämplig lag eller förordning.

All användning av webbplatsen i strid med det föregående bryter mot dessa användarvillkor och kan bland annat resultera i uppsägning eller avstängning av dina rättigheter att använda webbplatsen.

BIDRAGSLICENS

Genom att publicera dina bidrag till någon del av webbplatsen ger du automatiskt, och du intygar och garanterar att du har rätt att ge oss en obegränsad, obegränsad, oåterkallelig, evig, icke-exklusiv, överförbar, royaltyfri, helt – betald, världsomspännande rättighet och licens att vara värd för, använda, kopiera, reproducera, avslöja, sälja, återförsälja, publicera, sända, återskapa, arkivera, lagra, cache, offentligt framföra, offentligt visa, omformatera, översätta, överföra, utdrag (i helt eller delvis), och distribuera sådana bidrag (inklusive, utan begränsning, din bild och röst) för vilket ändamål som helst, kommersiellt, reklam eller annat, och för att förbereda härledda verk av, eller införliva i andra verk, sådana bidrag, och bevilja och godkänna underlicenser av det föregående.Användningen och distributionen kan ske i alla medieformat och genom alla mediekanaler.

Denna licens kommer att gälla för alla former, media eller tekniker som nu är kända eller utvecklas härefter, och inkluderar vår användning av ditt namn, företagsnamn och franchisenamn, i tillämpliga fall, och alla varumärken, tjänstemärken, handelsnamn, logotyper, och personliga och kommersiella bilder du tillhandahåller. Du avsäger dig alla moraliska rättigheter i dina bidrag, och du garanterar att moraliska rättigheter inte på annat sätt har hävdats i dina bidrag.

Vi hävdar inget äganderätt över dina bidrag. Du behåller full äganderätt till alla dina bidrag och eventuella immateriella rättigheter eller andra äganderätter som är associerade med dina bidrag. Vi är inte ansvariga för några uttalanden eller representationer i dina bidrag från dig i något område på webbplatsen. Du är ensam ansvarig för dina bidrag till webbplatsen och du samtycker uttryckligen till att befria oss från allt ansvar och att avstå från alla rättsliga åtgärder mot oss angående dina bidrag.

Vi har rätten, efter eget gottfinnande, (1) att redigera, redigera eller på annat sätt ändra alla bidrag; (2) att omkategorisera eventuella bidrag för att placera dem på lämpligare platser på webbplatsen; och (3) att förhandsgranska eller radera alla bidrag när som helst och av vilken anledning som helst, utan föregående meddelande. Vi har ingen skyldighet att övervaka dina bidrag.

RIKTLINJER FÖR RECENSIONER

Vi kan ge dig områden på webbplatsen för att lämna recensioner eller betyg. När du publicerar en recension måste du uppfylla följande kriterier: (1) du bör ha förstahandserfarenhet av den person/enhet som granskas; (2) dina recensioner får inte innehålla stötande svordomar eller kränkande, rasistiskt, stötande eller hatspråk; (3) dina recensioner bör inte innehålla diskriminerande referenser baserat på religion, ras, kön, nationellt ursprung, ålder, civilstånd, sexuell läggning eller funktionshinder; (4) dina recensioner bör inte innehålla referenser till olaglig aktivitet; (5) du bör inte vara ansluten till konkurrenter om du publicerar negativa recensioner; (6) du bör inte dra några slutsatser om uppförandets laglighet; (7) du får inte publicera några falska eller vilseledande påståenden; och (8) du får inte organisera en kampanj som uppmuntrar andra att publicera recensioner,

Vi kan acceptera, avvisa eller ta bort recensioner efter eget gottfinnande. Vi har absolut ingen skyldighet att granska recensioner eller att ta bort recensioner, även om någon anser att recensioner är stötande eller felaktiga. Recensioner stöds inte av oss och representerar inte nödvändigtvis våra åsikter eller åsikter från någon av våra dotterbolag eller partners. Vi tar inte på oss ansvar för någon granskning eller för några anspråk, skulder eller förluster som härrör från någon granskning. Genom att publicera en recension ger du oss härmed en evig, icke-exklusiv, världsomspännande, royaltyfri, fullt betald, överlåtbar och underlicenserbar rättighet och licens att reproducera, modifiera, översätta, överföra på alla sätt, visa, utföra, och/eller distribuera allt innehåll som rör recensioner.

UNDERKASTELSE

Du erkänner och samtycker till att alla frågor, kommentarer, förslag, idéer, feedback eller annan information om webbplatsen (“Sändningar”) som du tillhandahåller oss är icke-konfidentiella och kommer att bli vår enda egendom. Vi ska äga exklusiva rättigheter, inklusive alla immateriella rättigheter, och ska ha rätt till obegränsad användning och spridning av dessa bidrag för alla lagliga ändamål, kommersiella eller andra, utan erkännande eller kompensation till dig. Du avsäger dig härmed alla moraliska rättigheter till sådana bidrag, och du garanterar härmed att alla sådana inlägg är original hos dig eller att du har rätt att skicka in sådana inlägg. Du samtycker till att det inte ska finnas någon regressrätt mot oss för påstådda eller faktiska intrång eller förskingring av någon äganderätt i dina Bidrag.

TREDJE PARTS WEBBPLATS OCH INNEHÅLL

Webbplatsen kan innehålla (eller du kan skickas via webbplatsen) länkar till andra webbplatser (“tredje parts webbplatser”) samt artiklar, fotografier, text, grafik, bilder, design, musik, ljud, video, information, applikationer , programvara och annat innehåll eller föremål som tillhör eller härrör från tredje part (“Tredjepartsinnehåll”). Sådana tredjepartswebbplatser och tredjepartsinnehåll undersöks, övervakas eller kontrolleras inte med avseende på riktighet, lämplighet eller fullständighet av oss, och vi är inte ansvariga för eventuella tredjepartswebbplatser som nås via webbplatsen eller tredje parts innehåll som publiceras på, tillgänglig via eller installerad från webbplatsen, inklusive innehåll, noggrannhet, stötande, åsikter, tillförlitlighet, sekretesspraxis eller andra policyer på eller som finns i tredje parts webbplatser eller tredje parts innehåll. Inkludering av, att länka till eller tillåta användning eller installation av tredje parts webbplatser eller tredje parts innehåll innebär inte att vi godkänner eller godkänner det. Om du bestämmer dig för att lämna webbplatsen och få tillgång till tredje parts webbplatser eller att använda eller installera innehåll från tredje part, gör du det på egen risk, och du bör vara medveten om att dessa användarvillkor inte längre gäller. Du bör granska tillämpliga villkor och policyer, inklusive sekretess- och datainsamlingsmetoder, för alla webbplatser som du navigerar till från webbplatsen eller som relaterar till applikationer du använder eller installerar från webbplatsen. Alla köp du gör via tredje parts webbplatser kommer att ske via andra webbplatser och från andra företag, och vi tar inget som helst ansvar i förhållande till sådana köp som är exklusivt mellan dig och den tillämpliga tredje parten. Du samtycker och erkänner att vi inte stöder de produkter eller tjänster som erbjuds på tredje parts webbplatser och du ska hålla oss oskadliga från all skada som orsakas av ditt köp av sådana produkter eller tjänster. Dessutom ska du hålla oss oskadliga från eventuella förluster som du lider av eller skada som orsakas dig i samband med eller på något sätt härrör från tredje parts innehåll eller kontakt med tredje parts webbplatser.

ANNONSÖRER

Vi tillåter annonsörer att visa sina annonser och annan information i vissa delar av webbplatsen, såsom sidofältsannonser eller bannerannonser. Om du är en annonsör ska du ta fullt ansvar för alla annonser du placerar på webbplatsen och alla tjänster som tillhandahålls på webbplatsen eller produkter som säljs genom dessa annonser. Vidare, som annonsör, garanterar och intygar du att du har alla rättigheter och befogenheter att placera annonser på webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, immateriella rättigheter, publicitetsrättigheter och avtalsenliga rättigheter. Vi ger helt enkelt utrymme för att placera sådana annonser, och vi har ingen annan relation med annonsörer.

SAJTUNDERHÅLL

Vi förbehåller oss rätten, men inte skyldigheten, att: (1) övervaka webbplatsen för brott mot dessa användarvillkor; (2) vidta lämpliga rättsliga åtgärder mot någon som, efter vårt eget gottfinnande, bryter mot lagen eller dessa användarvillkor, inklusive utan begränsning, rapportering av en sådan användare till brottsbekämpande myndigheter; (3) efter eget gottfinnande och utan begränsning, vägra, begränsa åtkomst till, begränsa tillgängligheten till eller inaktivera (i den utsträckning det är tekniskt möjligt) något av dina Bidrag eller någon del därav; (4) att efter eget gottfinnande och utan begränsning, meddelande eller ansvar ta bort från webbplatsen eller på annat sätt inaktivera alla filer och innehåll som är överdrivet stora eller på något sätt betungande för våra system;

INTEGRITETSPOLICY

Vi bryr oss om datasekretess och säkerhet. Genom att använda webbplatsen samtycker du till att vara bunden av vår integritetspolicy som finns publicerad på webbplatsen, som är införlivad i dessa användarvillkor. Observera att webbplatsen är värd i USA. Om du kommer åt webbplatsen från någon annan region i världen med lagar eller andra krav som reglerar insamling, användning eller avslöjande av personuppgifter som skiljer sig från tillämpliga lagar i USA, överför du dina uppgifter genom din fortsatta användning av webbplatsen. till USA, och du samtycker till att få dina uppgifter överförda till och behandlade i USA.

TID OCH UPPSÄGNING

Dessa användarvillkor ska förbli i full kraft och verkan medan du använder webbplatsen. UTAN ATT BEGRÄNSA NÅGOT ANDRA BESTÄMMELSE I DESSA ANVÄNDARVILLKOR FÖRBEHÅLLER VI VI RÄTTET ATT, EFTER VÅRT ENDA GODKÄNNANDE OCH UTAN MEDDELANDE ELLER ANSVAR, NEKA ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN (INKLUSIVE ATT BLOCKERA EN VISSA IP-ADRESSSON FÖR EN REASON). UTAN ANLEDNING, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING FÖR BROTT MOT NÅGON REPRESENTATION, GARANTI ELLER FÖRBUND SOM FINNS I DESSA ANVÄNDARVILLKOR ELLER NÅGON TILLÄMPLIG LAGAR ELLER FÖRESKRIFTER. VI KAN AVSLUTA DIN ANVÄNDNING ELLER DELTAGANDE PÅ WEBBPLATSEN ELLER RADERA NÅGOT INNEHÅLL ELLER INFORMATION SOM DU PLAPTAT NÄR SOM HELST, UTAN VARNING, EFTER VÅRT ENDA GODKÄNNANDE.

Om vi ​​avslutar eller stänger av ditt konto av någon anledning, är du förbjuden att registrera och skapa ett nytt konto under ditt namn, ett falskt eller lånat namn, eller namnet på någon tredje part, även om du kan agera på uppdrag av tredje part. fest. Förutom att avsluta eller stänga av ditt konto förbehåller vi oss rätten att vidta lämpliga rättsliga åtgärder, inklusive men inte begränsat till civilrättsliga, straffrättsliga och föreläggande åtgärder.

MODIFIKATIONER OCH AVBROTT

Vi förbehåller oss rätten att ändra, modifiera eller ta bort innehållet på webbplatsen när som helst eller av någon anledning efter eget gottfinnande utan föregående meddelande. Vi har dock ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår webbplats. Vi förbehåller oss också rätten att när som helst ändra eller avbryta hela eller delar av webbplatsen utan föregående meddelande. Vi kommer inte att hållas ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, prisändring, avstängning eller avbrytande av webbplatsen.

Vi kan inte garantera att webbplatsen alltid kommer att vara tillgänglig. Vi kan uppleva hårdvara, mjukvara eller andra problem eller behöva utföra underhåll relaterat till webbplatsen, vilket kan resultera i avbrott, förseningar eller fel. Vi förbehåller oss rätten att ändra, revidera, uppdatera, avbryta, avbryta eller på annat sätt modifiera webbplatsen när som helst eller av vilken anledning som helst utan att meddela dig. Du samtycker till att vi inte har något som helst ansvar för någon förlust, skada eller olägenhet som orsakats av din oförmåga att komma åt eller använda webbplatsen under någon driftstopp eller avbrytande av webbplatsen. Ingenting i dessa användarvillkor kommer att tolkas för att förplikta oss att underhålla och stödja webbplatsen eller att tillhandahålla några korrigeringar, uppdateringar eller utgåvor i samband med detta.

GÄLLANDE LAG

Dessa användarvillkor och din användning av webbplatsen styrs av och tolkas i enlighet med lagarna i delstaten n WY som är tillämpliga på avtal gjorda och som helt och hållet ska utföras inom delstaten WY, utan hänsyn till dess lagkonfliktprinciper.

TVISTLÖSNING

I syfte att lösa tvister mellan dig och Myfin LLC på det mest ändamålsenliga och kostnadseffektiva sättet, är du och Myfin LLC överens om att lösa tvister genom bindande skiljedoms- eller småmålsdomstol istället för i domstolar med allmän jurisdiktion (”Avtal om att skiljedom”) . Skiljeförfarande är mer informellt än en rättegång i domstol. Skiljeförfarande använder en neutral skiljeman istället för en domare eller jury, tillåter mer begränsad upptäckt än i domstol och är föremål för mycket begränsad granskning av domstolar. Skiljemän kan utdöma samma skadestånd och lättnader som en domstol kan utdöma. Eventuell skiljedom enligt dessa villkor kommer att äga rum på individuell basis; gruppskiljeförfaranden och grupptalan är inte tillåtna. Du erkänner och samtycker till att skiljemannen kan bevilja lättnad (inklusive monetärt, föreläggande, och deklaratorisk lättnad) endast till förmån för den enskilda part som söker lättnad och endast i den utsträckning som är nödvändig för att tillhandahålla lättnad som nödvändiggörs av den enskilda partens anspråk. Eventuell lättnad som beviljas kan inte påverka andra användare.

RÄTTELSER

Det kan finnas information på webbplatsen som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden, inklusive beskrivningar, priser, tillgänglighet och diverse annan information. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera informationen på webbplatsen när som helst utan föregående meddelande.

VARNING

WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH SOM ÄR TILLGÄNGLIG. DU GODKÄNNER ATT DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN OCH VÅRA TJÄNSTER KOMMER PÅ DIN EGEN RISK. I DEN FULLSTÄNDA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT LAGEN, FRÅSÄGER VI SIG ALLA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, I SAMBAND MED WEBBPLATSEN OCH DIN ANVÄNDNING AV DESSA, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJARBARHET, OCH PARTICULERING. VI GÖR INGA GARANTIER ELLER UTTALANDE OM RIKTIGHETEN ELLER FULLSTÄNDIGHETEN AV WEBBPLATSENS INNEHÅLL ELLER INNEHÅLLET PÅ NÅGON WEBBPLATSER SOM LÄNKAR TILL WEBBPLATSENS OCH VI TAR INGEN ANSVAR ELLER ANSVAR FÖR NÅGRA (1) FEL, ELLER (1) FEL, ELLER (1) FEL. 2) PERSONSKADA ELLER EGENDOMSSKADA, AV NÅGOT ART, RESULTAT AV DIN ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV WEBBPLATS, (3) EVENTUELL OETORISERAD ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV VÅRA SÄKRA SERVER OCH/ELLER ALLA PERSONLIGA INFORMATION OCH/ELLER FINANSIELL INFORMATION SOM LAGRAS DÄR, (4) NÅGOT AVBROTT ELLER AVBROTT AV ÖVERFÖRING TILL ELLER FRÅN NÅGON WEBBPLATS, (5) VIRUS, TROJANHÄSTAR ELLER LIKNANDE SOM KAN ÖVERFÖRAS TILL ELLER GENOM WEBBPLATSEN AV NÅGON TREDJE PART, OCH/ELLER (6) EVENTUELLA FEL ELLER UNDERLÅTEN I NÅGOT INNEHÅLL OCH MATERIAL ELLER FÖR NÅGON FÖRLUST ELLER SKADOR AV ANVÄNDNING AV NÅGOT INNEHÅLL SOM UPPLATS, SÄNDAS ELLER ANNAT GÖRS TILLGÄNGLIGT VIA WEBBPLATSEN. VI GARANTERAR, STÄMNAR, GARANTERAR ELLER TAGAR SIG ANSVAR FÖR NÅGON PRODUKT ELLER TJÄNST SOM ANNONSERAS ELLER ERBJUDAS AV TREDJE PART VIA WEBBPLATSENS, NÅGON HYPERLÄNKAD WEBBPLATS, ELLER NÅGON WEBBPLATS I EN ANNAN ELLER MOBIL. OCH VI KOMMER INTE ATT VARA EN PART TILL ELLER PÅ NÅGOT SÄTT ANSVARIGA FÖR ATT ÖVERVAKA NÅGON TRANSAKTION MELLAN DIG OCH NÅGON TREDJEPARTSLEVERANTÖRER AV PRODUKTER ELLER TJÄNSTER. SOM VID KÖP AV EN PRODUKT ELLER TJÄNST I NÅGOT MEDEL ELLER I NÅGON MILJÖ BÖR DU ANVÄNDA DITT BÄSTA DOM OCH IAKTA FÖRSIKTIGHET DÄR LÄMPLIGT.

ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER VI ELLER VÅRA DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA ELLER AGENTER ANSVARIGA GEMENSAMMA MOT DIG ELLER NÅGON TREDJE PART FÖR NÅGON DIREKTA, INDIREKTA, FÖLJANDE, EXEMPEL, OAVSIKTLIGA, SÄRSKILDA ELLER STRAFSKADOR, INKLUDERAT FÖRLUST, INKLUDERAT, ELLER ANDRA SKADOR SOM UPPSTÅR FRÅN DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, ÄVEN OM VI HAR UPPRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADA.

SKADEERSÄTTNING

Du samtycker till att försvara, gottgöra och hålla oss oskadliga, inklusive våra dotterbolag, dotterbolag och alla våra respektive tjänstemän, agenter, partners och anställda, från och mot förlust, skada, ansvar, anspråk eller krav, inklusive rimliga advokater ‘ avgifter och utgifter, gjorda av tredje part på grund av eller härrörande från: (1) dina bidrag; (2) användning av webbplatsen; (3) brott mot dessa användarvillkor; (4) eventuella brott mot dina utfästelser och garantier som anges i dessa användarvillkor; (5) din kränkning av en tredje parts rättigheter, inklusive men inte begränsat till immateriella rättigheter; eller (6) någon uppenbar skadlig handling mot någon annan användare av webbplatsen som du anslutit till via webbplatsen. Trots det föregående förbehåller vi oss rätten, på din bekostnad, att överta det exklusiva försvaret och kontrollen av alla frågor som du är skyldig att hålla oss skadeslösa för, och du samtycker till att samarbeta, på din bekostnad, med vårt försvar av sådana anspråk. Vi kommer att vidta rimliga ansträngningar för att meddela dig om sådana anspråk, åtgärder eller förfaranden som är föremål för denna gottgörelse när vi blir medvetna om det.

ANVÄNDARDATA

Vi kommer att upprätthålla vissa uppgifter som du överför till webbplatsen i syfte att hantera webbplatsens prestanda, såväl som data som rör din användning av webbplatsen. Även om vi utför regelbundna rutinmässiga säkerhetskopieringar av data, är du ensam ansvarig för all data som du överför eller som hänför sig till någon aktivitet du har gjort med hjälp av webbplatsen. Du samtycker till att vi inte ska ha något ansvar gentemot dig för någon förlust eller korruption av sådan data, och du avsäger dig härmed all rätt att vidta åtgärder mot oss som härrör från sådan förlust eller korruption av sådan data.

ELEKTRONISK KOMMUNIKATION, TRANSAKTIONER OCH SIGNATER

Att besöka webbplatsen, skicka e-post till oss och fylla i onlineformulär utgör elektronisk kommunikation. Du samtycker till att ta emot elektronisk kommunikation och du samtycker till att alla avtal, meddelanden, avslöjanden och annan kommunikation som vi tillhandahåller dig elektroniskt, via e-post och på webbplatsen, uppfyller alla juridiska krav på att sådan kommunikation ska vara skriftlig. DU GODKÄNNER HÄRMED ANVÄNDNING AV ELEKTRONISKA SIGNATER, KONTRAKTER, BESTÄLLNINGAR OCH ANDRA REKORD, OCH TILL ELEKTRONISK LEVERANS AV MEDDELANDEN, POLICIER OCH REGISTRERING AV TRANSAKTIONER SOM INITIERAS ELLER SLUTFÖRTS AV OSS ELLER VIA WEBBPLATSEN. Du avsäger dig härmed alla rättigheter eller krav enligt lagar, förordningar, regler, förordningar eller andra lagar i någon jurisdiktion som kräver en originalsignatur eller leverans eller lagring av icke-elektroniska register,

KALIFORNIEN ANVÄNDARE OCH INNEHÅLLARE

Om något klagomål hos oss inte löses på ett tillfredsställande sätt kan du kontakta Complaint Assistance Unit vid Division of Consumer Services i California Department of Consumer Affairs skriftligen på 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, Kalifornien 95834 eller per telefon på (800) 952-5210 eller (916) 445-1254.

DIVERSE

Dessa användarvillkor och eventuella policyer eller driftregler som publiceras av oss på webbplatsen eller med avseende på webbplatsen utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss. Vår underlåtenhet att utöva eller upprätthålla någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska inte fungera som ett avstående från sådan rätt eller bestämmelse. Dessa användarvillkor gäller i den utsträckning som är tillåten enligt lag. Vi kan överlåta någon eller alla av våra rättigheter och skyldigheter till andra när som helst. Vi är inte ansvariga eller ansvariga för någon förlust, skada, försening eller underlåtenhet att agera som orsakats av någon orsak utanför vår rimliga kontroll. Om någon bestämmelse eller del av en bestämmelse i dessa användarvillkor fastställs vara olaglig, ogiltig eller omöjlig att verkställa, den bestämmelsen eller en del av bestämmelsen anses vara avskiljbar från dessa användarvillkor och påverkar inte giltigheten och verkställbarheten av eventuella återstående bestämmelser. Det finns inget joint venture, partnerskap, anställning eller agenturförhållande mellan dig och oss som ett resultat av dessa användarvillkor eller användning av webbplatsen. Du samtycker till att dessa användarvillkor inte kommer att tolkas mot oss på grund av att du har utarbetat dem. Du avsäger dig härmed alla försvar du kan ha baserat på den elektroniska formen av dessa Användarvillkor och avsaknaden av undertecknande av parterna för att verkställa dessa Användarvillkor. Du samtycker till att dessa användarvillkor inte kommer att tolkas mot oss på grund av att du har utarbetat dem. Du avsäger dig härmed alla försvar du kan ha baserat på den elektroniska formen av dessa Användarvillkor och avsaknaden av undertecknande av parterna för att verkställa dessa Användarvillkor. Du samtycker till att dessa användarvillkor inte kommer att tolkas mot oss på grund av att du har utarbetat dem. Du avsäger dig härmed alla försvar du kan ha baserat på den elektroniska formen av dessa Användarvillkor och avsaknaden av undertecknande av parterna för att verkställa dessa Användarvillkor.

KONTAKTA OSS

För att lösa ett klagomål angående webbplatsen eller för att få ytterligare information om användningen av webbplatsen, vänligen kontakta oss på:

Share to friends