Warunki korzystania

UMOWA NA WARUNKI

Niniejsze Warunki użytkowania stanowią prawnie wiążącą umowę zawartą między Tobą, czy to osobiście, czy w imieniu podmiotu („ty”) a guide-scientific.com, dotyczącą dostępu i korzystania z https://guide-scientific.com stronę internetową, a także wszelkie inne formy medialne, kanał medialny, witrynę mobilną lub aplikację mobilną powiązaną z nią, powiązaną lub w inny sposób z nią połączoną (łącznie „Witryna”). Zgadzasz się, że wchodząc na Stronę, przeczytałeś, zrozumiałeś i zgodziłeś się przestrzegać wszystkich niniejszych Warunków użytkowania. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z WSZYSTKIMI NINIEJSZYMI WARUNKAMI KORZYSTANIA, JEST WYRAŹNIE ZABRONIONY KORZYSTANIE Z WITRYNY I MUSISZ NATYCHMIAST ZAPRZESTAĆ KORZYSTANIA.

Dodatkowe warunki lub dokumenty, które mogą być od czasu do czasu zamieszczane w Witrynie, zostają niniejszym wyraźnie włączone do niniejszego dokumentu przez odniesienie. Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do wprowadzania zmian lub modyfikacji niniejszych Warunków użytkowania w dowolnym czasie i z dowolnego powodu. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, aktualizując datę „Ostatniej aktualizacji” niniejszych Warunków użytkowania, a Ty zrzekasz się wszelkich praw do otrzymywania konkretnego powiadomienia o każdej takiej zmianie. Twoim obowiązkiem jest okresowe przeglądanie niniejszych Warunków użytkowania, aby być na bieżąco z aktualizacjami. Użytkownik będzie podlegał i zostanie uznany za poinformowanego i zaakceptowanego zmian w jakichkolwiek zmienionych Warunkach użytkowania poprzez dalsze korzystanie z Witryny po dacie opublikowania takich zmienionych Warunków użytkowania.

Informacje podane w Witrynie nie są przeznaczone do rozpowszechniania ani wykorzystywania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji lub kraju, w którym taka dystrybucja lub wykorzystanie byłoby sprzeczne z prawem lub regulacjami lub które narażałyby nas na jakikolwiek wymóg rejestracji w takiej jurysdykcji lub kraju . W związku z tym osoby, które zdecydują się uzyskać dostęp do Witryny z innych lokalizacji, robią to z własnej inicjatywy i ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zgodność z lokalnymi przepisami prawa, jeśli i w zakresie, w jakim mają zastosowanie lokalne przepisy.

Witryna nie jest dostosowana do zgodności z przepisami branżowymi (ustawa o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych (HIPAA), ustawa o federalnym zarządzaniu bezpieczeństwem informacji (FISMA) itp.), więc jeśli twoje interakcje podlegałyby takim przepisom, nie możesz korzystać z tej Witryny. Użytkownik nie może korzystać z Witryny w sposób, który naruszałby Ustawę Gramm-Leach-Bliley (GLBA).

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

O ile nie wskazano inaczej, Witryna stanowi naszą własność i cały kod źródłowy, bazy danych, funkcje, oprogramowanie, projekty stron internetowych, audio, wideo, tekst, zdjęcia i grafiki w Witrynie (łącznie „Treść”) oraz znaki towarowe, usługa znaki i logo w nich zawarte („Znaki”) są naszą własnością lub są przez nas kontrolowane lub licencjonowane i są chronione prawami autorskimi i prawami dotyczącymi znaków towarowych oraz różnymi innymi prawami własności intelektualnej i prawami dotyczącymi nieuczciwej konkurencji w Stanach Zjednoczonych, międzynarodowymi przepisami dotyczącymi praw autorskich, i konwencje międzynarodowe. Treść i Znaki są udostępniane na Stronie „TAK JAK JEST” wyłącznie w celach informacyjnych i do użytku osobistego. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach użytkowania, żadna część Witryny ani Treści ani Znaki nie mogą być kopiowane, reprodukowane, agregowane, ponownie publikowane, przesyłane, publikowane, publicznie wyświetlane, kodowane,

Pod warunkiem, że jesteś uprawniony do korzystania z Witryny, otrzymujesz ograniczoną licencję na dostęp do Witryny i korzystanie z niej oraz na pobieranie lub drukowanie kopii dowolnej części Treści, do której prawidłowo uzyskałeś dostęp, wyłącznie w celach osobistych, niekomercyjnych posługiwać się. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane użytkownikowi wi do Witryny, Treści i Znaków.

OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKÓW

Korzystając z Witryny, oświadczasz i gwarantujesz, że: (1) posiadasz zdolność prawną i zgadzasz się przestrzegać niniejszych Warunków użytkowania; (2) nie jesteś osobą niepełnoletnią w jurysdykcji, w której mieszkasz, lub jeśli osoba niepełnoletnia, otrzymała zgodę rodziców na korzystanie z Witryny; (3) nie uzyskasz dostępu do Witryny za pomocą środków automatycznych lub innych niż ludzkie, za pomocą bota, skryptu lub w inny sposób; (4) nie będziesz korzystać z Witryny w jakimkolwiek nielegalnym lub nieautoryzowanym celu; oraz (5) korzystanie z Witryny nie naruszy żadnego obowiązującego prawa lub regulacji.

Jeśli podasz jakiekolwiek informacje, które są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, mamy prawo zawiesić lub zamknąć Twoje konto i odmówić jakiegokolwiek bieżącego lub przyszłego korzystania z Witryny (lub dowolnej jej części).

CZYNNOŚCI ZABRONIONE

Nie możesz uzyskiwać dostępu do Witryny ani korzystać z niej w żadnym innym celu niż ten, dla którego udostępniamy Witrynę. Witryna nie może być używana w związku z jakimikolwiek przedsięwzięciami komercyjnymi, z wyjątkiem tych, które są wyraźnie przez nas wspierane lub zatwierdzone.

Jako użytkownik Witryny zgadzasz się nie:

 1. Oszukiwać, oszukiwać lub wprowadzać w błąd nas i innych użytkowników, zwłaszcza przy próbie poznania poufnych informacji o koncie, takich jak hasła użytkowników.
 2. Omijać, wyłączać lub w inny sposób ingerować w funkcje Witryny związane z bezpieczeństwem, w tym funkcje, które uniemożliwiają lub ograniczają korzystanie lub kopiowanie jakiejkolwiek Treści lub wymuszają ograniczenia w korzystaniu z Witryny i/lub zawartej w niej Treści.
 3. Oczernianie, niszczenie lub w inny sposób szkodzi, naszym zdaniem, nam i/lub Witrynie.
 4. Korzystać z Witryny w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami lub regulacjami.
 5. Usuń informację o prawach autorskich lub innych prawach własności z dowolnej Treści.
 6. Ingerować, zakłócać lub tworzyć nadmierne obciążenie Witryny lub sieci lub usług połączonych z Witryną.
 7. Próbować ominąć wszelkie środki Witryny mające na celu uniemożliwienie lub ograniczenie dostępu do Witryny lub jakiejkolwiek części Witryny.

WKŁADY GENEROWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

Witryna może zapraszać do czatowania, współtworzenia lub uczestniczenia w blogach, forach dyskusyjnych, forach internetowych i innych funkcjach oraz może zapewniać możliwość tworzenia, przesyłania, publikowania, wyświetlania, przesyłania, wykonywania, publikowania, rozpowszechniania, lub przesyłać treści i materiałów do nas lub w Witrynie, w tym między innymi tekstu, pism, wideo, audio, zdjęć, grafik, komentarzy, sugestii lub danych osobowych lub innych materiałów (łącznie „Wkłady”). Treści mogą być widoczne dla innych użytkowników Witryny oraz za pośrednictwem witryn internetowych osób trzecich. W związku z tym wszelkie przesłane Wkłady mogą być traktowane jako niepoufne i niezastrzeżone. Kiedy tworzysz lub udostępniasz jakiekolwiek Wkłady, tym samym oświadczasz i gwarantujesz, że:

 1. Tworzenie, dystrybucja, transmisja, publiczne wyświetlanie lub wykonywanie, a także uzyskiwanie dostępu, pobieranie lub kopiowanie Twoich Wkładów nie naruszają i nie będą naruszać praw własności, w tym między innymi praw autorskich, patentów, znaków towarowych, tajemnicy handlowej lub autorskie prawa osobiste osób trzecich.
 2. Jesteś twórcą i właścicielem lub posiadasz niezbędne licencje, prawa, zgody, wydania i pozwolenia na używanie i upoważnianie nas, Witryny i innych użytkowników Witryny do korzystania z Twoich Wkładów w jakikolwiek sposób przewidziany przez Witrynę i te Warunki korzystania.
 3. Masz pisemną zgodę, zwolnienie i / lub pozwolenie każdej możliwej do zidentyfikowania osoby w swoich Wkładach na używanie nazwiska lub podobizny każdej takiej możliwej do zidentyfikowania osoby, aby umożliwić włączenie i wykorzystanie Twoich Wkładów w dowolny sposób przewidziany przez Witryna i niniejsze Warunki użytkowania.
 4. Twoje składki nie są fałszywe, niedokładne ani wprowadzające w błąd.
 5. Twoje składki nie są niechcianymi lub nieautoryzowanymi reklamami, materiałami promocyjnymi, piramidami, łańcuszkami, spamem, masowymi wysyłkami lub innymi formami nagabywania.
 6. Twoje składki nie są nieprzyzwoite, lubieżne, lubieżne, sprośne, brutalne, napastliwe, oszczercze, oszczercze ani w inny sposób budzące sprzeciw (zgodnie z naszymi ustaleniami).
 7. Twoje składki nie wyśmiewają, nie wyśmiewają, nie dyskredytują, nie zastraszają ani nie obrażają nikogo.
 8. Twoje składki nie są wykorzystywane do nękania lub grożenia (w sensie prawnym tych terminów) jakiejkolwiek innej osoby oraz do promowania przemocy wobec określonej osoby lub klasy ludzi.
 9. Twoje składki nie naruszają żadnego obowiązującego prawa, przepisów ani zasad.
 10. Twoje składki nie naruszają praw do prywatności ani wizerunku osób trzecich.
 11. Twój wkład nie zawiera żadnych materiałów, które proszą o dane osobowe od osób poniżej 18 roku życia lub wykorzystują osoby poniżej 18 roku życia w sposób seksualny lub brutalny.
 12. Twoje składki nie naruszają żadnego obowiązującego prawa dotyczącego pornografii dziecięcej ani w inny sposób mają na celu ochronę zdrowia lub dobrego samopoczucia nieletnich.
 13. Twoje składki nie zawierają żadnych obraźliwych komentarzy związanych z rasą, pochodzeniem narodowym, płcią, preferencjami seksualnymi lub niepełnosprawnością fizyczną.
 14. Twoje składki nie naruszają w żaden inny sposób ani nie łączą się z materiałami, które naruszają jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków użytkowania lub jakiekolwiek obowiązujące prawo lub rozporządzenie.

Jakiekolwiek korzystanie z Witryny z naruszeniem powyższego stanowi naruszenie niniejszych Warunków użytkowania i może skutkować m.in. wygaśnięciem lub zawieszeniem Twoich praw do korzystania z Witryny.

LICENCJA WKŁADOWA

Zamieszczając swoje Wpisy w dowolnej części Witryny, automatycznie przyznajesz i oświadczasz i gwarantujesz, że masz prawo do udzielenia nam nieograniczonego, nieograniczonego, nieodwołalnego, wieczystego, niewyłącznego, zbywalnego, bezpłatnego, w pełni – odpłatne, ogólnoświatowe prawo oraz licencja na hostowanie, używanie, kopiowanie, powielanie, ujawnianie, sprzedawanie, odsprzedaż, publikowanie, nadawanie, zmiana tytułu, archiwizowanie, przechowywanie, przechowywanie w pamięci podręcznej, publiczne odtwarzanie, publiczne wyświetlanie, ponowne formatowanie, tłumaczenie, przesyłanie, fragment (w w całości lub w części) i rozpowszechniać takie Wkłady (w tym, bez ograniczeń, Twój wizerunek i głos) w dowolnym celu, komercyjnym, reklamowym lub innym, a także przygotowywać prace pochodne lub włączać do innych prac, takich Wkładów i przyznawać i autoryzować sublicencje na powyższe.Wykorzystanie i dystrybucja może odbywać się w dowolnych formatach medialnych i za pośrednictwem dowolnych kanałów medialnych.

Niniejsza licencja będzie miała zastosowanie do dowolnej formy, nośnika lub technologii obecnie znanej lub opracowanej w przyszłości i obejmuje wykorzystanie przez nas Twojego imienia i nazwiska, nazwy firmy i nazwy franczyzy, w stosownych przypadkach, oraz wszelkich znaków towarowych, znaków usługowych, nazw handlowych, logo, oraz obrazy osobiste i komercyjne, które udostępniasz. Zrzekasz się wszelkich praw osobistych do swoich wkładów i gwarantujesz, że prawa moralne nie zostały w inny sposób zapewnione w twoich wkładach.

Nie rościmy sobie prawa własności do Twoich Wkładów. Zachowujesz pełne prawo własności do wszystkich swoich Wkładów i wszelkich praw własności intelektualnej lub innych praw własności związanych z Twoimi Wkładami. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek oświadczenia lub oświadczenia w Twoich wkładach dostarczonych przez Ciebie w jakimkolwiek obszarze na Stronie. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje Wkłady do Witryny i wyraźnie zgadzasz się zwolnić nas z wszelkiej odpowiedzialności i powstrzymać się od wszelkich działań prawnych przeciwko nam dotyczących Twoich Wkładów.

Mamy prawo, według naszego wyłącznego i absolutnego uznania, (1) edytować, redagować lub w inny sposób zmieniać dowolny wkład; (2) ponownej kategoryzacji wszelkich Wkładów w celu umieszczenia ich w bardziej odpowiednich miejscach w Witrynie; oraz (3) do wstępnego sprawdzania lub usuwania jakichkolwiek Wkładów w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, bez powiadomienia. Nie mamy obowiązku monitorowania Twoich wkładów.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE RECENZJI

Możemy udostępnić Ci obszary w Witrynie, w których możesz wystawiać recenzje lub oceny. Publikując recenzję, musisz przestrzegać następujących kryteriów: (1) powinieneś mieć bezpośrednie doświadczenie z recenzowaną osobą/podmiotem; (2) Twoje recenzje nie powinny zawierać obraźliwych wulgaryzmów, obraźliwych, rasistowskich, obraźliwych lub szerzących nienawiść języka; (3) Twoje opinie nie powinny zawierać dyskryminujących odniesień ze względu na religię, rasę, płeć, narodowość, wiek, stan cywilny, orientację seksualną lub niepełnosprawność; (4) Twoje opinie nie powinny zawierać odniesień do nielegalnej działalności; (5) nie powinieneś być powiązany z konkurencją, jeśli publikujesz negatywne recenzje; (6) nie należy wyciągać wniosków co do legalności postępowania; (7) nie możesz publikować żadnych fałszywych lub wprowadzających w błąd oświadczeń; oraz (8) nie możesz organizować kampanii zachęcającej innych do zamieszczania recenzji,

Możemy akceptować, odrzucać lub usuwać recenzje według własnego uznania. Nie mamy absolutnie żadnego obowiązku sprawdzania recenzji ani usuwania recenzji, nawet jeśli ktoś uważa, że ​​recenzje są nieodpowiednie lub niedokładne. Recenzje nie są przez nas popierane i niekoniecznie reprezentują nasze opinie lub poglądy któregokolwiek z naszych podmiotów stowarzyszonych lub partnerów. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek przeglądy ani za jakiekolwiek roszczenia, zobowiązania lub straty wynikające z jakiejkolwiek przeglądu. Publikując recenzję, niniejszym udzielasz nam wieczystego, niewyłącznego, ogólnoświatowego, nieodpłatnego, w pełni opłaconego, zbywalnego i podlegającego sublicencjonowaniu prawa i licencji na powielanie, modyfikowanie, tłumaczenie, przesyłanie dowolnymi środkami, wyświetlanie, wykonywanie, i/lub rozpowszechniać wszelkie treści związane z recenzjami.

PRZEDŁOŻONA PRACA

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że wszelkie przekazane nam przez Ciebie pytania, komentarze, sugestie, pomysły, opinie lub inne informacje dotyczące Witryny („Zgłoszenia”) są jawne i staną się naszą wyłączną własnością. Będziemy posiadać wyłączne prawa, w tym wszelkie prawa własności intelektualnej, i będziemy uprawnieni do nieograniczonego wykorzystywania i rozpowszechniania tych Zgłoszeń w jakimkolwiek zgodnym z prawem celu, komercyjnym lub innym, bez potwierdzenia lub rekompensaty dla Ciebie. Niniejszym zrzekasz się wszelkich autorskich praw osobistych do takich Zgłoszeń i niniejszym gwarantujesz, że wszelkie takie Zgłoszenia są oryginalne z Tobą lub że masz prawo do ich przesłania. Zgadzasz się, że nie będzie regresu przeciwko nam w związku z domniemanym lub faktycznym naruszeniem lub przywłaszczeniem jakichkolwiek praw własności do Twoich Zgłoszeń.

STRONA I TREŚĆ OSÓB TRZECICH

Witryna może zawierać (lub może być przesyłana za pośrednictwem Witryny) łącza do innych witryn internetowych („Witryny zewnętrzne”), a także artykuły, zdjęcia, tekst, grafikę, obrazy, projekty, muzykę, dźwięk, wideo, informacje, aplikacje , oprogramowanie i inne treści lub elementy należące do lub pochodzące od osób trzecich („Treści osób trzecich”). Takie Witryny Osób Trzecich i Treści Osób Trzecich nie są przez nas badane, monitorowane ani sprawdzane pod kątem ich dokładności, stosowności lub kompletności, a my nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek Witryny Osób Trzecich, do których uzyskano dostęp za pośrednictwem Witryny lub zamieszczone Treści osób trzecich na, dostępnych za pośrednictwem lub zainstalowanych z Witryny, w tym treści, dokładności, obraźliwości, opinii, wiarygodności, praktyk dotyczących prywatności lub innych zasad zawartych w Witrynach internetowych osób trzecich lub Treściach osób trzecich. Włączenie, łączenie lub zezwalanie na używanie lub instalację dowolnych witryn internetowych osób trzecich lub jakichkolwiek treści osób trzecich nie oznacza ich zgody ani poparcia przez nas. Jeśli zdecydujesz się opuścić Witrynę i uzyskać dostęp do Witryn Osób Trzecich lub użyć lub zainstalować Treści Osób Trzecich, robisz to na własne ryzyko i powinieneś mieć świadomość, że niniejsze Warunki użytkowania już nie obowiązują. Należy zapoznać się z obowiązującymi warunkami i zasadami, w tym praktykami dotyczącymi prywatności i gromadzenia danych, dotyczącymi dowolnej witryny internetowej, do której przechodzisz z Witryny lub związanej z wszelkimi aplikacjami, z których korzystasz lub instalujesz z Witryny. Wszelkie zakupy dokonywane za pośrednictwem Witryn internetowych osób trzecich będą dokonywane za pośrednictwem innych witryn internetowych i innych firm, a my nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w związku z takimi zakupami, które są dokonywane wyłącznie między Tobą a odpowiednią stroną trzecią. Zgadzasz się i przyjmujesz do wiadomości, że nie popieramy produktów ani usług oferowanych na Witrynach internetowych osób trzecich i nie ponosisz odpowiedzialności za wszelkie szkody spowodowane zakupem takich produktów lub usług. Ponadto uchronisz nas przed wszelkimi stratami poniesionymi przez Ciebie lub szkodami wyrządzonymi Tobie w związku lub w jakikolwiek sposób wynikającymi z Treści Osób Trzecich lub jakiegokolwiek kontaktu z Witrynami Osób Trzecich.

REKLAMODAWCY

Umożliwiamy reklamodawcom wyświetlanie ich reklam i innych informacji w niektórych obszarach Witryny, takich jak reklamy na pasku bocznym lub banery reklamowe. Jeśli jesteś reklamodawcą, ponosisz pełną odpowiedzialność za wszelkie reklamy, które umieszczasz w Witrynie oraz wszelkie usługi świadczone w Witrynie lub produkty sprzedawane za pośrednictwem tych reklam. Ponadto, jako reklamodawca, gwarantujesz i oświadczasz, że posiadasz wszelkie prawa i uprawnienia do umieszczania reklam w Witrynie, w tym między innymi prawa własności intelektualnej, prawa do reklamy i prawa umowne. Po prostu zapewniamy przestrzeń do umieszczania takich reklam i nie mamy innych relacji z reklamodawcami.

ZARZĄDZANIE SERWISEM

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie obowiązek, do: (1) monitorowania Witryny pod kątem naruszeń niniejszych Warunków użytkowania; (2) podjąć odpowiednie kroki prawne przeciwko każdemu, kto według naszego wyłącznego uznania narusza prawo lub niniejsze Warunki korzystania, w tym między innymi zgłosić takiego użytkownika organom ścigania; (3) według naszego wyłącznego uznania i bez ograniczeń, odmawiać, ograniczać dostępu, ograniczać dostępność lub wyłączać (w zakresie, w jakim jest to technologicznie wykonalne) któregokolwiek z Twoich Wkładów lub jakiejkolwiek ich części; (4) według naszego wyłącznego uznania i bez ograniczeń, zawiadomienia lub odpowiedzialności, usunąć z Witryny lub w inny sposób wyłączyć wszystkie pliki i treści, które są nadmierne lub w jakikolwiek sposób są uciążliwe dla naszych systemów;

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dbamy o prywatność i bezpieczeństwo danych. Korzystając z Witryny, wyrażasz zgodę na przestrzeganie naszej Polityki prywatności opublikowanej w Witrynie, która jest włączona do niniejszych Warunków użytkowania. Informujemy, że Witryna jest hostowana w Stanach Zjednoczonych. Jeśli uzyskujesz dostęp do Witryny z dowolnego innego regionu świata, w którym obowiązują przepisy lub inne wymagania dotyczące gromadzenia, wykorzystywania lub ujawniania danych osobowych, które różnią się od obowiązujących przepisów w Stanach Zjednoczonych, to poprzez dalsze korzystanie z Witryny przekazujesz swoje dane do Stanów Zjednoczonych i wyrażasz zgodę na przekazywanie i przetwarzanie Twoich danych w Stanach Zjednoczonych.

OKRES I ROZWIĄZANIE

Niniejsze Warunki użytkowania pozostają w pełnej mocy podczas korzystania z Witryny. NIE OGRANICZAJĄC ŻADNYCH INNYCH POSTANOWIEŃ NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA, ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ODMOWY DOSTĘPU I KORZYSTANIA Z WITRYNY (W TYM BLOKOWANIA NIEKTÓRYCH ADRESÓW IP) DOWOLNEJ OSOBIE Z DOWOLNYCH POWODÓW LUB BEZ POWODU, W TYM BEZ OGRANICZEŃ NARUSZENIA JAKICHKOLWIEK OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI LUB POROZUMIEŃ ZAWARTYCH W NINIEJSZYCH WARUNKACH KORZYSTANIA LUB OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA LUB REGULACJI. MOŻEMY ZAKOŃCZYĆ UŻYTKOWANIE LUB UCZESTNICTWO W WITRYNIE LUB USUNĄĆ WSZELKIE TREŚCI LUB INFORMACJE, KTÓRE ZAMIESZCZANO W DOWOLNYM MOMENCIE, BEZ OSTRZEŻENIA, WEDŁUG NASZEJ DYSKRECJI.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu zamkniemy lub zawiesimy Twoje konto, zabrania się rejestracji i tworzenia nowego konta pod własnym imieniem, fałszywym lub pożyczonym nazwiskiem lub nazwiskiem osoby trzeciej, nawet jeśli działasz w imieniu osoby trzeciej. impreza. Oprócz zamknięcia lub zawieszenia konta, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań prawnych, w tym między innymi dochodzenia roszczeń cywilnych, karnych i nakazu sądowego.

MODYFIKACJE I PRZERWY

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub usunięcia zawartości Witryny w dowolnym czasie lub z dowolnego powodu według naszego wyłącznego uznania bez powiadomienia. Nie mamy jednak obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji na naszej Stronie. Zastrzegamy sobie również prawo do modyfikacji lub zaprzestania udostępniania całości lub części Witryny bez powiadomienia w dowolnym momencie. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie działania Witryny.

Nie możemy zagwarantować, że Witryna będzie dostępna przez cały czas. Możemy napotkać problemy ze sprzętem, oprogramowaniem lub innymi problemami lub wymagać przeprowadzenia konserwacji związanej z Witryną, co spowoduje przerwy, opóźnienia lub błędy. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, rewizji, aktualizacji, zawieszenia, przerwania lub innej modyfikacji Witryny w dowolnym momencie lub z dowolnego powodu bez powiadomienia. Zgadzasz się, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub niedogodności spowodowane brakiem dostępu do Witryny lub korzystania z niej w czasie przestoju lub wyłączenia Witryny. Żadne z postanowień niniejszych Warunków użytkowania nie będzie interpretowane jako zobowiązujące nas do utrzymywania i obsługi Witryny ani do dostarczania jakichkolwiek poprawek, aktualizacji lub wydań w związku z tym.

PRAWO RZĄDOWE

Niniejsze Warunki użytkowania i korzystanie z Witryny są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem stanu n WY mającym zastosowanie do umów zawartych i do wykonania w całości w stanie WY, bez względu na jego zasady kolizyjne.

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

W interesie rozstrzygania sporów między Tobą a Myfin LLC w najbardziej dogodny i opłacalny sposób, Ty i Myfin LLC zgadzacie się rozwiązywać spory w drodze wiążącego arbitrażu lub sądu ds. drobnych roszczeń zamiast w sądach ogólnej jurysdykcji („Umowa o arbitraż”) . Arbitraż jest bardziej nieformalny niż proces sądowy. Arbitraż wykorzystuje neutralnego arbitra zamiast sędziego lub ławy przysięgłych, pozwala na bardziej ograniczone odkrycie niż w sądzie i podlega bardzo ograniczonej kontroli sądowej. Arbitrzy mogą przyznać takie same odszkodowania i ulgi, jakie może przyznać sąd. Wszelkie arbitraże na podstawie niniejszych Warunków będą odbywać się indywidualnie; arbitraże zbiorowe i pozwy zbiorowe są niedozwolone. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że arbiter może przyznać ulgę (w tym pieniężną, nakaz, i deklaratoryjnej ulgi) tylko na korzyść indywidualnej strony ubiegającej się o ulgę i tylko w zakresie niezbędnym do zapewnienia ulgi wymaganej przez roszczenie tej indywidualnej strony. Wszelkie przyznane ulgi nie mogą mieć wpływu na innych użytkowników.

KOREKTY

W Witrynie mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, w tym opisy, ceny, dostępność i różne inne informacje. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji w Witrynie w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia.

ZASTRZEŻENIE

WITRYNA JEST DOSTARCZANA W STANIE, W JAKIM JEST I JAK DOSTĘPNA. ZGADZASZ SIĘ, ŻE KORZYSTASZ Z WITRYNY I NASZYCH USŁUG NA WŁASNE RYZYKO. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO ZRZEKAMY SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W ZWIĄZKU Z WITRYNĄ I KORZYSTANIEM Z NIEJ, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI TREŚCI WITRYNY LUB TREŚCI JAKICHKOLWIEK WITRYN INTERNETOWYCH POŁĄCZONYCH Z WITRYNĄ I NIE PONOSIMY ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK (1) BŁĘDY, BŁĘDY LUB NIEŚCISŁOŚCI 2) USZKODZENIA CIAŁA LUB USZKODZENIA MIENIA JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU DO WITRYNY I KORZYSTANIA Z NIEJ, (3) WSZELKI NIEUPOWAŻNIONY DOSTĘP DO LUB KORZYSTANIE Z NASZYCH BEZPIECZNYCH SERWERÓW I/LUB JAKICHKOLWIEK WSZYSTKICH INFORMACJI OSOBOWYCH I/LUB PRZECHOWYWANYCH W NIM INFORMACJI FINANSOWYCH, (4) WSZELKIE ZAKŁÓCENIA LUB ZAPRZESTANIE TRANSMISJI DO LUB Z WITRYNY, (5) WSZELKIE BŁĘDY, WIRUSY, KONIE TROJAŃSKIE LUB PODOBNE, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZESYŁANE DO WITRYNY LUB PRZEZ STRONĘ TRZECIE I/LUB (6) WSZELKIE BŁĘDY LUB POMINIĘCIA W JAKIEJKOLWIEK TREŚCI I MATERIAŁACH LUB ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB USZKODZENIA W WYNIKU KORZYSTANIA Z WSZELKICH TREŚCI PRZEKAZYWANYCH, PRZESYŁANYCH LUB UDOSTĘPNIANYCH W INNY SPOSÓB PRZEZ WITRYNĘ. NIE GWARANTUJEMY, NIE ZAPEWNIAMY, ANI NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIKOLWIEK PRODUKT LUB USŁUGĘ REKLAMOWANĄ LUB OFEROWANĄ PRZEZ OSOBY TRZECIE ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY, WITRYNY INTERNETOWEJ LUB WITRYNY INTERNETOWEJ LUB APLIKACJI MOBILNEJ I NIE BĘDZIEMY STRONĄ LUB W ŻADNYM SPOSÓB NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA MONITOROWANIE JAKICHKOLWIEK TRANSAKCJI MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A ZEWNĘTRZNYMI DOSTAWCAMI PRODUKTÓW LUB USŁUG. TAK JAK W PRZYPADKU ZAKUPU PRODUKTU LUB USŁUGI ZA POMOCĄ JAKIEGOKOLWIEK ŚRODKA LUB W DOWOLNYM ŚRODOWISKU, NALEŻY WYKORZYSTAĆ NAJLEPSZY OSĄD I ĆWICZENIA, GDZIE WŁAŚCIWE.

GRANICE ODPOWIEDZIALNOSCI

W ŻADNYM WYPADKU MY ANI NASI DYREKTORZY, PRACOWNICY CZY PRZEDSTAWICIELE NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ANI JAKIEJKOLWIEK STRONY TRZECIEJ ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, PRZYKŁADOWE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE LUB KARNE SZKODY, W TYM UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ DOCHODÓW, STRATY LUB INNYCH SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z KORZYSTANIA Z WITRYNY, NAWET JEŚLI ZOSTAŁEM POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i chronić nas przed wszelkimi stratami, szkodami, odpowiedzialnością, roszczeniami lub żądaniami, w tym przed wszelkimi stratami, szkodami, odpowiedzialnością, roszczeniami lub żądaniami, oraz chronić nas przed wszelkimi stratami, szkodami, odpowiedzialnością, roszczeniami lub żądaniami. ‘ opłaty i wydatki poniesione przez jakąkolwiek stronę trzecią z powodu lub wynikających z: (1) Twoich Wkładów; (2) korzystanie z Witryny; (3) naruszenie niniejszych Warunków użytkowania; (4) jakiekolwiek naruszenie oświadczeń i gwarancji określonych w niniejszych Warunkach użytkowania; (5) naruszenie przez Ciebie praw osób trzecich, w tym między innymi praw własności intelektualnej; lub (6) jakiegokolwiek jawnego szkodliwego działania w stosunku do innego użytkownika Witryny, z którym połączyłeś się za pośrednictwem Witryny. Niezależnie od powyższego zastrzegamy sobie prawo, na Twój koszt, przejąć wyłączną obronę i kontrolę nad jakąkolwiek sprawą, za którą jesteś zobowiązany do zabezpieczenia nas, i zgadzasz się współpracować, na swój koszt, w naszej obronie przed takimi roszczeniami. Dołożymy uzasadnionych starań, aby powiadomić Cię o każdym takim roszczeniu, działaniu lub postępowaniu, które podlega temu odszkodowaniu, gdy tylko się o nim dowiemy.

DANE UŻYTKOWNIKA

Zachowamy pewne dane, które przesyłasz do Witryny w celu zarządzania wydajnością Witryny, a także dane dotyczące korzystania z Witryny. Chociaż regularnie wykonujemy rutynowe kopie zapasowe danych, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszystkie dane, które przesyłasz lub które odnoszą się do wszelkich działań, które podjąłeś przy użyciu Witryny. Zgadzasz się, że nie będziemy ponosić wobec Ciebie żadnej odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie takich danych i niniejszym zrzekasz się wszelkich praw przeciwko nam wynikających z takiej utraty lub uszkodzenia takich danych.

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA, TRANSAKCJE I PODPISY

Odwiedzanie Witryny, wysyłanie do nas wiadomości e-mail i wypełnianie formularzy online stanowią komunikację elektroniczną. Wyrażasz zgodę na otrzymywanie komunikacji elektronicznej i zgadzasz się, że wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty, które dostarczamy Ci drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej i na Stronie, spełniają wszelkie wymogi prawne, aby taka komunikacja miała formę pisemną. UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM WYRAŻA ZGODĘ NA KORZYSTANIE Z PODPISÓW ELEKTRONICZNYCH, UMÓW, ZAMÓWIEŃ I INNYCH DOKUMENTÓW ORAZ NA ELEKTRONICZNE DOSTARCZANIE POWIADOMIEŃ, POLITYK I ZAPISÓW O TRANSAKCJACH ROZPOCZĘTYCH LUB ZAKOŃCZONYCH PRZEZ NAS LUB ZA POMOCĄ STRONY. Niniejszym zrzekasz się wszelkich praw lub wymagań wynikających z jakichkolwiek statutów, przepisów, zasad, rozporządzeń lub innych przepisów prawa w jakiejkolwiek jurysdykcji, które wymagają oryginalnego podpisu lub dostarczenia lub przechowywania zapisów innych niż elektroniczne,

CALIFORNIA USERS AND RESIDENTS

If any complaint with us is not satisfactorily resolved, you can contact the Complaint Assistance Unit of the Division of Consumer Services of the California Department of Consumer Affairs in writing at 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, California 95834 or by telephone at (800) 952-5210 or (916) 445-1254.

MISCELLANEOUS

These Terms of Use and any policies or operating rules posted by us on the Site or in respect to the Site constitute the entire agreement and understanding between you and us. Our failure to exercise or enforce any right or provision of these Terms of Use shall not operate as a waiver of such right or provision. These Terms of Use operate to the fullest extent permissible by law. We may assign any or all of our rights and obligations to others at any time. We shall not be responsible or liable for any loss, damage, delay, or failure to act caused by any cause beyond our reasonable control. If any provision or part of a provision of these Terms of Use is determined to be unlawful, void, or unenforceable, that provision or part of the provision is deemed severable from these Terms of Use and does not affect the validity and enforceability of any remaining provisions. There is no joint venture, partnership, employment or agency relationship created between you and us as a result of these Terms of Use or use of the Site. You agree that these Terms of Use will not be construed against us by virtue of having drafted them. You hereby waive any and all defenses you may have based on the electronic form of these Terms of Use and the lack of signing by the parties hereto to execute these Terms of Use.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W celu rozpatrzenia reklamacji dotyczącej Serwisu lub uzyskania dalszych informacji dotyczących korzystania z Serwisu prosimy o kontakt pod adresem:

Share to friends